金刚经全文网
金刚经全文网
金刚经全文 金刚经译文 金刚经注音 金刚经讲解 金刚经
主页/ 金刚经注音/ 文章正文

第四品 妙行无住分注音

导读:复次须菩提·菩萨于法·应无所住·行于佈施·...

fù cì xū pú tí·pú sà yú fǎ·yīng wú suǒ zhù·xíng yú bù shī·

复次须菩提·菩萨于法·应无所住·行于佈施·

suǒ wèi bù zhù sè bù shī·bù zhù shēng xiāng wèi chù fǎ bù shī·

所谓不住色佈施·不住声香味触法佈施·

xū pú tí·pú sà yīng rú shì bù shībù zhù yú xiāng·

须菩提·菩萨应如是佈施·不住于相·

hé yǐ gù·ruò pú sà bù zhù xiāng bù shī·qí fú dé bù kě sī liang·

何以故·若菩萨不住相佈施·其福德不可思量·

xū pú tí·yú yì yún hé·dōng fāng xū kōng kě sī liang fǒu·

须菩提·于意云何·东方虚空可思量不·

fǒu yě·shì zūn·xū pú tí·

不也·世尊·须菩提·

nán xī běi fāng·sì wéi shàng xià xū kōng·kě sī liang fǒu·

南西北方·四维上下虚空·可思量不·

fǒu yě·shì zūn·xū pú tí·

不也·世尊·须菩提·

pú sà wú zhù xiāng bù shī·fú dé yì fù rú shì,bù kě sī liang·

菩萨无住相佈施·福德亦复如是不可思量·

xū pú tí·pú sà dàn yīng rú suǒ jiào zhù·

须菩提·菩萨但应如所教住·


相关知识