金刚经全文网
金刚经全文网
金刚经全文 金刚经译文 金刚经注音 金刚经讲解 金刚经
主页/ 金刚经注音/ 文章正文

第十三品 如法受持分注音

导读:尔时须菩提白佛言·世尊·...

ěr shí xū pú tí bái fó yán·shì zūn·

尔时须菩提白佛言·世尊·

dāng hé míng cǐ jīng·wǒ děng yún hé fèng chí·

当何名此经·我等云何奉持·

fó gào xū pú tí·shì jīng míng wéi jīn gāng bō rě bō luó mì·

佛告须菩提·是经名为金刚般若波罗蜜·

yǐ shì míng zi·rǔ dāng fèng chí·suǒ yǐ zhě hé·

以是名字·汝当奉持·所以者何·

xū pú tí·fó shuō bō rě bō luó mì·jí fēi bō rě bō luó mì·

须菩提·佛说般若波罗蜜·即非般若波罗蜜·

shì míng bō rě bō luó mì·xū pú tí·

是名般若波罗蜜·须菩提·

yú yì yún hé·rú lái yǒu suǒ shuō fa bù·

于意云何·如来有所说法不·

xū pú tí bái fó yán·shì zūn·rú lái wú suǒ shuō·

须菩提白佛言·世尊·如来无所说·

xū pú tí·yú yì yún hé·

须菩提·于意云何·

sān qiān dà qiān shì jiè·suǒ yǒu wēi chén·shì wéi duō bù·

三千大千世界·所有微尘·是为多不·

xū pú tí yán·shèn duō·shì zūn·

须菩提言·甚多·世尊·

xū pútí·zhū wēi chén·rú lái shuō fēi wēi chén·shì míng wēi chén·

须菩提·诸微尘·如来说非微尘·是名微尘·

rú lái shuō shì jiè·fēi shì jiè·shì míng shì jiè·

如来说世界·非世界·是名世界·

xū pú tí·yú yì yún hé·

须菩提·于意云何·

kě yǐ sān shí èr xiāng jiàn rú lái bù·

可以三十二相见如来不·

fǒu yě·shì zūn·bù kě yǐ sān shí èr xiāng dé jiàn rú lái·

不也·世尊·不可以三十二相得见如来·

hé yǐ gù·rú lái shuō sān shí èr xiāng·jí shì fēi xiāng·

何以故·如来说三十二相·即是非相·

shì míng sān shí èr xiāng·xū pú tí·

是名三十二相·须菩提·

ruòyǒu shàn nánzǐ shàn nǚ rén·yǐ héng hé shā děng shēn mìng bù shī·

若有善男子善女人·以恒河沙等身命佈施·

ruò fù yǒu rén·yú cǐ jīng zhōng·nǎi zhì shòu chí sì jù jì děng·

若复有人·于此经中·乃至受持四句偈等·

wéi tā rén shuō qí fú shèn duō·

为他人说其福甚多·


相关知识