金刚经全文网
金刚经全文网
金刚经全文 金刚经译文 金刚经注音 金刚经讲解 金刚经
主页/ 金刚经注音/ 文章正文

第十一品 无为福胜分注音

导读:须菩提·如恒河中所有沙数·如是沙等恒河·...

xū pú tí·rú héng hé zhōng suǒ yǒu shā shù·rú shì shā děng héng hé·

须菩提·如恒河中所有沙数·如是沙等恒河·

yú yì yún hé·shì zhū héng hé shā·nìng wéi duō fǒu·

于意云何·是诸恒河沙·宁为多不·

xū pú tí yán·shèn duō·shì zūn·dàn zhū héng hé·shàng duō wú shù·

须菩提言·甚多·世尊·但诸恒河·尚多无数·

hé kuàng qíshā·xū pú tí·wǒ jīn shí yán gào rǔ·

何况其沙·须菩提·我今实言告汝·

ruò yǒu shàn nán zǐ·shàn nǚ rén·

若有善男子·善女人·

yǐ qī bǎo mǎn ěr suǒ héng hé shā shù sān qiān dà qiān shì jiè·

以七宝满尔所恒河沙数三千大千世界·

yǐ yòng bù shī·dé fú duō fǒu·

以用布施·得福多不·

xū pú tí yán·shèn duō·shì zūn·

须菩提言·甚多·世尊·

fó gào xū pú tí·ruò shàn nán zǐ·shàn nǚ rén·yú cǐ jīng zhōng·

佛告须菩提·若善男子·善女人·于此经中·

nǎi zhì shòu chísì jù jì děng·wéi tā rén shuō·

乃至受持四句偈等·为他人说·

ér cǐ fú dé·shèng qián fú dé·

而此福德·胜前福德·


相关知识