金刚经全文网
金刚经全文网
金刚经全文 金刚经译文 金刚经注音 金刚经讲解 金刚经
主页/ 金刚经注音/ 文章正文

第十品 庄严净土分注音

导读:佛告须菩提·于意云何·如来昔在然灯佛所·...

fó gào xū pú tí·yú yì yún hé·rú lái xī zài rán dēng fó suǒ·

佛告须菩提·于意云何·如来昔在然灯佛所·

yú fǎ yǒu suǒ dé fǒu·fǒu yě·shì zūn·

于法有所得不·不也·世尊·

rú lái zài rán dēng fó suǒ·yú fǎ shí wú suǒ dé·

如来在然灯佛所·于法实无所得·

xū pú tí·yú yì yún hé·pú sà zhuāng yán fó tǔ fǒu·

须菩提·于意云何·菩萨庄严佛土不·

fǒu yě·shì zūn·hé yǐ gù·

不也·世尊·何以故·

zhuāng yán fó tǔ zhě·jí fēi zhuāng yán·shì míng zhuāng yán·

庄严佛土者·即非庄严·是名庄严·

shì gù,xū pú tí·zhū pú sà mó hē sà·

是故须菩提·诸菩萨摩诃萨·

yīng rú shì shēng qīng jìng xīn·bù yīng zhù sè shēng xīn·

应如是生清净心·不应住色生心·

bù yīng zhù shēng xiāng wèi chù fǎ shēng xīn·

不应住声香味触法生心·

yīng wú suǒ zhù ér shēng qí xīn·xū pú tí·

应无所住而生其心·须菩提·

pì rú yǒu rén·shēn rú xū mí shān wáng·yú yì yún hé·

譬如有人·身如须弥山王·于意云何·

shì shēn wéi dà fǒu·xū pú tí yán·shèn dà·shì zūn·

是身为大不·须菩提言·甚大·世尊·

hé yǐ gù·fó shuō fēi shēn·shì míng dà shēn·

何以故·佛说非身·是名大身·


相关知识