金刚经全文网
金刚经全文网
金刚经全文 金刚经译文 金刚经注音 金刚经讲解 金刚经
主页/ 金刚经注音/ 文章正文

第六品 正信希有分注音

导读:须菩提白佛言·世尊·颇有众生·...

xū pú tí bái fó yán·shì zūn·pō yǒu zhòng shēng·

须菩提白佛言·世尊·颇有众生·

dé wén rú shì yán shuō zhāng jù·shēng shí xìn fú·

得闻如是言说章句·生实信不·

fó gào xū pú t·mò zuò shì shuō·

佛告须菩提·莫作是说·

rú lái miè hòu·hòu wǔ bǎi suì·yǒu chí jiè xiū fú zhě·

如来灭后·后五百岁·有持戒修福者·

yú cǐ zhāng jù·néng shēng xìn xīn·yǐ cǐ wéi shí·

于此章句·能生信心·以此为实·

dāng zhī shì rén·bù yú yī fó èr fó sān sì wǔ fó ér zhǒng shàn gēn·

当知是人·不于一佛二佛三四五佛而种善根·

yǐ yú wú liàng qiān wàn fó suǒ·zhǒng zhū shàn gēn·

已于无量千万佛所·种诸善根·

wén shìzhāng jù·nǎi zhì yī niàn shēng jìng xìn zhě·

闻是章句·乃至一念生净信者·

xū pú tí·rú lái xī zhī xī jiàn·

须菩提·如来悉知悉见·

shì zhū zhòng shēng·dé rú shì wú liàng fú dé·

是诸众生·得如是无量福德·

hé yǐ gù·shì zhū zhòng shēng·

何以故·是诸众生·

wú fù wǒ xiāng·rén xiāng·zhòng shēng xiāng·shòu zhě xiāng·

无复我相·人相·众生相·寿者相·

wú fǎ xiāng·yì wú fēi fǎ xiāng·

无法相·亦无非法相·

hé yǐ gù·shì zhū zhòng shēng·ruò xīn qǔ xiāng·

何以故·是诸众生·若心取相·

jí wéi zhuo wǒ rén zhòng shēng shòu zhě·

则为著我人众生寿者

ruò qǔ fǎ xiāng·jí zheuo wǒ rén zhòng shēng shòu zhě·

若取法相·即著我人众生寿者·

hé yǐ gù·ruò qǔ fēi fǎ xiāng·

何以故·若取非法相·

jí zhuo wǒ rén zhòng shēng shòu zhě·

即著我人众生寿者·

shì gù bù yīng qǔ fǎ·bù yīng qǔ fēi fǎ·

是故不应取法·不应取非法·

yǐ shì yì gù·rú lái cháng shuō·

以是义故·如来常说·

rǔ děng bǐ qiū·zhī wǒ shuō fa·rú fá yù zhě·

汝等比丘·知我说法·如筏喻者·

fǎ shàng yīng shě·hé kuàng fēi fǎ·

法尚应舍·何况非法·


相关知识