金刚经全文网
金刚经全文网
金刚经全文 金刚经译文 金刚经注音 金刚经讲解 金刚经
主页/ 金刚经注音/ 文章正文

第九品 一相无相分注音

导读:须菩提·于意云何·...

xū pú tí·yú yì yún hé·

须菩提·于意云何·

xū tuó huán néng zuò shì niàn·wǒ dé xū tuó huán guǒ fǒu·

须陀洹能作是念·我得须陀洹果不·

xū pú tí yán·fǒu yě·shì zūn·hé yǐ gù·

须菩提言·不也·世尊·何以故·

xū tuó huán míng wéi rù liú·ér wú suǒ rù·

须陀洹名为入流·而无所入·

bù rù sè shēng xiāng wèi chù fǎ·shì míng xū tuó huán·

不入色声香味触法·是名须陀洹·

xū pú tí·yú yì yún hé·sī tuó hán néng zuò shì niàn·

须菩提·于意云何·斯陀含能作是念·

wǒ dé sī tuó hán guǒ fǒu·xū pú tí yán·

我得斯陀含果不·须菩提言·

fǒu yě·shì zūn·hé yǐ gù·

不也·世尊·何以故·

sī tuó hán míng yī wǎng lái·ér shí wú wǎng lái·shì míng sī tuó hán·

斯陀含名一往来·而实无往来·是名斯陀含·

xū pú tí·yú yì yún hé·e nà hán néng zuò shì niàn·

须菩提·于意云何·阿那含能作是念·

wǒ dé e nà hán guǒ fǒu·xū pú tí yán·

我得阿那含果不·须菩提言·

fǒu yě·shì zūn·hé yǐ gù·

不也·世尊·何以故·

e nà hán míng wéi bù lái·ér shí wú bù lái·

阿那含名为不来·而实无不来·

shì gù míng e nà hán·xū pú tí·yú yì yún hé·

是故名阿那含·须菩提·于意云何·

e luó hàn néng zuò shì niàn·wǒ dé e luó hàn dào fǒu·

阿罗汉能作是念·我得阿罗汉道不·

xū pú tí yán·fǒu yě·shì zūn·hé yǐ gù·

须菩提言·不也·世尊·何以故·

shí wú yǒu fǎ·míng ā luó hàn·

实无有法·名阿罗汉·

shìzūn·ruò e luó hàn zuò shì niàn·wǒ dé e luó hàn dào·

世尊·若阿罗汉作是念·我得阿罗汉道·

jí wéi zhuo wǒ rén zhòng shēng shòu zhě·shì zūn·

即为著我人众生寿者·世尊·

fó shuō wǒ dé wú zhèng sān mèi·rén zhōng zuì wéi dì yī·

佛说我得无挣三昧·人中最为第一·

shì dì yī lí yù e luó hàn·

是第一离欲阿罗汉·

shì zūn·wǒ bù zuò shì niàn·wǒ shì lí yù e luó hàn·

世尊·我不作是念·我是离欲阿罗汉·

shì zūn·wǒ ruò zuò shì niàn·wǒ dé e luó hàn dào·

世尊·我若作是念·我得阿罗汉道·

shì zūn zé bù shuō xū pú t·shì yào a lán nà xíng zhě·

世尊则不说须菩提·是乐阿兰那行者·

yǐ xū pú tí shí wú suǒ xíng·ér míng xū pú tí·

以须菩提实无所行·而名须菩提·

shì yào ā lán nà xíng·

是乐阿兰那行·


相关知识