金刚经全文网
金刚经全文网
金刚经全文 金刚经译文 金刚经注音 金刚经讲解 金刚经
主页/ 金刚经注音/ 文章正文

第八品 依法出生分注音

导读:须菩提·于意云何·...

xū pú tí·yú yì yún hé·

须菩提·于意云何·

ruò rén mǎn sān qiān dà qiān shì jiè qī bǎo·yǐ yòng bù shī·

若人满三千大千世界七宝·以用佈施·

shì rén suǒ dé fú dé·nìng wéi duō bù·

是人所得福德·宁为多不·

xū pú tí yán·shèn duō·shì zūn·

须菩提言·甚多·世尊·

hé yǐ gù·shì fú dé·jí fēi fú dé xìng·

何以故·是福德·即非福德性·

shì gù rú lái shuō fú dé duō·

是故如来说福德多·

ruò fù yǒu rén·yú cǐ jīng zhōng·shòu chí nǎi zhì sì jù jì děng·

若复有人·于此经中·受持乃至四句偈等·

wéi tā rén shuō·qí fú shèng bǐ·

为他人说·其福胜彼·

hé yǐ gù·xū pú tí·yī qiē zhū fó·

何以故·须菩提·一切诸佛·

jí zhū fó ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí fǎ·jiē cóng cǐ jīng chū·

及诸佛阿耨多罗三藐三菩提法·皆从此经出·

xū pú tí·suǒ wèi fó fǎ zhě·jí fēi fó fǎ·

须菩提·所谓佛法者·即非佛法·


相关知识